Oznakowanie hali produkcyjnej - co należy wiedzieć?

By 0
Oznakowanie hali produkcyjnej - co należy wiedzieć?

Profesjonalne oznakowanie hal produkcyjnych poprawia efektywność i zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy. Warto wykonać wysokiej jakości oznakowania poziome i pionowe zgodne z przepisami i zasadami BHP.

 

Co daje oznakowanie hali produkcyjnej?

Oznakowanie obiektu produkcyjnego opiera się na zastosowaniu znaków drogowych, linii, strzałek oraz symboli, które pozwalają skuteczne zorganizować przestrzeń i wyznaczyć trasy dla pracowników. Zwiększa to efektywność i bezpieczeństwo pracy. Identyfikacja obszarów umożliwia szybko i łatwo odnaleźć potrzebne przedmioty, przy minimalnym ryzyku popełnienia błędów.

Wprowadzając kompleksowe oznakowanie hal, można cieszyć się lepiej zorganizowaną przestrzenią i bezpiecznym miejscem pracy. Usprawnieniu ulega wiele procesów logistycznych, co przekłada się na większą wydajność i satysfakcję pracowników.

Oznakowanie Hali Produkcyjnej - Co Należy Wiedzieć? zdjęcie nr 1

Oznakowanie poziome hal

Oznakowania poziome pozwalają wytyczyć przejścia dla pieszych, trasy dla pojazdów, a także trasy komunikacyjne w hali produkcyjnej. Trzeba zastosować trwałe i wyraźne linie, które są widoczne z dużej odległości, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Gwarantuje to efektywność i bezpieczeństwo.

Zastosowanie oznakowania ma szczególne znaczenie w strefach niebezpiecznych, strefach ograniczonych oraz miejscach załadunku i rozładunku. Wykorzystać w nich należy znaki specjalne, ale przy tym należy pamiętać o niezbędnych szkoleniach dla pracowników, którzy powinni odczytywać je prawidłowo.

Równie ważne jest oznakowanie stanowisk pracy. Dzięki temu pracownicy nie mają żadnych problemów z ich odnalezieniem i stosowaniem się do zasad. Pozwala im to skoncentrować się na konkretnym zadaniu.

Każde oznakowanie poziome hal produkcyjnych poprawia bezpieczeństwo i higienę pracy. Informuje o obowiązujących przepisach, procedurach bezpieczeństwa oraz potencjalnych zagrożeniach.

Oznakowanie poziome hal – przepisy

Dobrze przygotowane oznakowanie jest zgodne z przepisami BHP i regulacjami obowiązującymi w Polsce. Podstawowymi dokumentami, na podstawie których warto stworzyć oznakowanie poziome hal, są:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • DYREKTYWA RADY 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Oznakowanie Hali Produkcyjnej - Co Należy Wiedzieć? zdjęcie nr 2

Pionowe oznakowanie hal

Oznakowanie hal przemysłowych pełni ważną rolę w zakresie identyfikacji regałów magazynowych i miejsc paletowych, co zapewnia efektywne składowanie towarów. Stosowane są etykiety, naklejki oraz tabliczki identyfikacyjne. Pozwala to prawidłowo rozmieścić, a następnie odnaleźć produkty, co przyczynia się do efektywnego procesu składowania.

Ważne jest, aby oznakować również elementy BHP w obiekcie, czyli hydranty, gaśnice oraz inne strategiczne miejsca. Stosując znaki specjalne takie, jak strzałki, znaki ostrzegawcze, informacyjne oraz piktogramy, można stworzyć spójny i jednoznaczny przekaz dla pracowników, w celu zapewnienia im wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Oznakowanie Hali Produkcyjnej - Co Należy Wiedzieć? zdjęcie nr 3

Rodzaje oznakowania hal magazynowych i produkcyjnych

 • Znaki ewakuacyjne – wyznaczają drogi ewakuacyjne mające bardzo duże znaczenie w sytuacji zagrożenia.
 • Znaki ochrony ppoż. – wskazujące, gdzie znajdują się gaśnice i inny sprzęt gaśniczy.
 • Znaki technicznych środków przeciwpożarowych – wytyczają miejsce, gdzie znajdują się urządzenia do przeprowadzenia akcji gaśniczej.
 • Znaki BHP – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne.
 • Instrukcje BHP – instrukcje obsługi urządzeń, instrukcje ppoż., instrukcje udzielania pierwszej pomocy.
 • Oznakowanie pól odkładczych – odporne na ścieranie naklejki podłogowe w różnych kształtach.
 • Znaki podłogowe – dostępne są znaki podłogowe BHP, a także taśmy samoprzylepne do znaków.
 • Taśmy samoprzylepne – przydatne do wyznaczania ciągów pieszych i dróg transportowych na hali produkcyjnej.
 • Tabliczki telefonów alarmowych – przedstawiają spis najważniejszych telefonów alarmowych.
 • Tabliczki magazynowe, oznakowanie regałów – niezbędne w organizacji przestrzeni magazynowej. Pozwalają wyznaczyć konkretne strefy.

Oznakowanie Hali Produkcyjnej - Co Należy Wiedzieć? zdjęcie nr 4

O czym należy pamiętać, przeprowadzając oznaczenia hal produkcyjnych?

Prawidłowo oznakowany obiekt jest bezpieczny i wydajny. Kluczowe dla osiągnięcia takich rezultatów jest:

 • zidentyfikowanie wszystkich obszarów w obiekcie, które są kluczowe dla bezpieczeństwa, jak i działań logistycznych,
 • malowanie linii na hali produkcyjnej powinno uwzględniać kategoryzowanie dróg według ich przeznaczenia i ważności. Wytyczyć należy drogi ewakuacyjne, trasy dla wózków widłowych, bezpieczne ścieżki dla pieszych. Liniami oznakować należy również miejsca składowania, rampy wyładunkowe oraz strefy BHP (hydranty itp.),
 • oznakowanie należy przeprowadzić przy wykorzystaniu trwałych i wytrzymałych materiałów odpornych na działanie panujące w hali produkcyjnej warunków. Wszystkie znaki muszą być stabilnie i trwale zamocowane.