Bezpieczne malowanie oznaczeń poziomych w przemyśle

By 0
Bezpieczne malowanie oznaczeń poziomych w przemyśle

Podstawowym aktem prawnym regulującym obowiązek stosowania oznaczeń poziomych w obiektach przemysłowych jest Dyrektywa 92/58 EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy. W tym temacie obowiązuje jeszcze kilka innych przepisów i norm, które jednak niewiele mówią o prawidłowym zaprojektowaniu oznaczeń, ewentualnych zagrożeniach czy korzyściach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP zaleca się stosowanie kolorów żółtego oraz białego do wyznaczania linii. Co jeszcze warto wiedzieć?

Bezpieczne Malowanie Oznaczeń Poziomych W Przemyśle | Techinstal.com.pl zdjęcie nr 1

Obowiązek wykonania bezpiecznego oznakowania poziomego w zakładzie

Z przepisów wynika jednoznacznie, że odpowiedzialność za oznakowanie poziome zakładu spoczywa na pracodawcy. Kierownictwo zakładu zobowiązane jest do tego, by stworzyć bezpieczne, klarowne oznakowanie spełniające wszystkie wymagania. Niewywiązanie się z obowiązku może natomiast skutkować nałożeniem mandatu od PIP, nie wspominając o zwiększonym ryzyku potencjalnych wypadków na terenie zakładu. 

Bezpieczne Malowanie Oznaczeń Poziomych W Przemyśle | Techinstal.com.pl zdjęcie nr 2

Najlepsze praktyki i zalecane rozwiązania w projektowaniu oznakowania poziomego w zakładach przemysłowych

Na bezpieczeństwo, czytelność oraz zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi oznakowania poziomego w zakładzie przemysłowym wpływa wiele zmiennych, w tym między innymi:

  • dostosowanie materiału do środowiska – należy ocenić, czy powierzchnia jest narażona np. na bardzo niskie temperatury, opady atmosferyczne, naświetlanie UV lub dużą ścieralność. Drugim czynnikiem wpływającym na dobór materiału jest typ powierzchni – przyjmuje się, że na gładkiej posadzce lepiej sprawdzi się taśma, a na chropowatej farba;
  • przygotowanie powierzchni przed wykonaniem oznakowania – aby oznaczenia poziome były wystarczająco trwałe, posadzkę należy odpowiednio oczyścić i odtłuścić, a w niektórych przypadkach nawet wyfrezować,
  • w przypadku malowania farbami (ręcznie albo natryskowo) zaleca się wcześniejsze wytrasowanie linii specjalnymi szablonami,
  • szerokość linii zwykle mieści się w przedziale 5-10 cm, a wysokość piktogramów 40-60 cm,
  • zastosowane kolory – według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP powinny to być kolory biały oraz żółty,
  • rodzaj farby (poliuretanowe lub epoksydowe) – dobór farby uzależniony jest od warunków, takich jak temperatura, ekspozycja na światło, konieczność niewydzielania zapachów itd. Rodzaj farby decyduje również o trwałości oznaczeń. 
Bezpieczne Malowanie Oznaczeń Poziomych W Przemyśle | Techinstal.com.pl zdjęcie nr 3

Dobrze zaprojektowane oraz wykonane oznaczenia poziome w zakładzie przemysłowym to szereg korzyści dla pracodawcy i pracowników. Wynika z tego między innymi zrównoważone natężenie ruchu pojazdów (wózków widłowych itp.), obniżenie ryzyka kolizji, wydzielenie obszarów do składowania, jak również wydzielenie ciągów pieszych, po których można bezpiecznie się poruszać. Oznakowanie poziome hal produkcyjnych, magazynów oraz innych obiektów przemysłowych to nasza specjalność – zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy z Tech-Instal.