Ciągi komunikacyjne w magazynie - jak je rozplanować?

By 0
Ciągi komunikacyjne w magazynie - jak je rozplanować?

Jednym z kluczowych elementów planowania przestrzeni w magazynie jest wyznaczenie ciągów komunikacyjnych. Trasy zapewniają efektywny przepływ towarów wewnątrz obiektu, zwiększają jego wydajność oraz minimalizują straty czasu. Dobrze wytyczone dbają również o bezpieczeństwo pracowników.

Co to są ciągi komunikacyjne w magazynie?

Ciągi komunikacyjne to przestrzenie, po których poruszają się pracownicy magazynu, maszyny i pojazdy użytkowe m.in. wózki widłowe. Umożliwiają transport towarów w obrębie obiektu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, co pozwala zminimalizować ryzyko wypadków w miejscu pracy.

Dobrze zaplanowane drogi komunikacyjne w magazynie muszą być dostosowane do liczby użytkowników, typu i wielkości urządzeń transportowych, a także szerokości przewożonych ładunków. Biorąc pod uwagę te czynniki, można zaplanować bezpieczny i funkcjonalny magazyn, w którym wszystkie procesy będą realizowane sprawnie i bezpiecznie.

Ciągi Komunikacyjne W Magazynie - Jak Je Rozplanować? zdjęcie nr 1

Drogi transportowe – wymagania

Istotne jest, aby drogi transportowe znajdujące się w magazynie miały dobrze dobraną nawierzchnię do przewożonych ładunków oraz urządzeń. Powierzchnia musi być odporna na ścieranie, inne uszkodzenia mechaniczne, znaczenie ma także jej przyczepność.

Standardowa trasa transportowa w magazynie musi spełniać dodatkowo następujące wymagania:

 • ograniczenie poziomu nachylenia do minimum – wartość nie może przekraczać 5%,
 • nie mogą występować nierówności, a także progi i stopnie,
 • szerokość musi być dostosowana do norm określanych przez przepisy,
 • oznaczenia poziome muszą być dobrze widoczne – białe lub żółte,
 • na każdym odcinku musi być zapewnione dobre oświetlenie i ewentualne lustra dla zwiększenia widoczności,
 • cała trasa musi być oznakowana zgodnie z przepisami ruchu drogowego i zabezpieczona przed nieuprawnionymi użytkownikami,
 • na drogach wewnątrzzakładowych, po których poruszają się pojazdy, należy zaplanować przejścia dla pieszych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników.

Ciągi Komunikacyjne W Magazynie - Jak Je Rozplanować? zdjęcie nr 2

Jaka powinna być szerokość dróg transportowych w magazynie?

W magazynie trzeba wytyczyć odpowiedniej szerokości ciągi komunikacyjne. Przepisy jasno wskazują, jak to należy zrobić i jakie wartości należy przyjąć. Wytyczne można znaleźć w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wewnątrz magazynu obowiązywać mogą trasy jednokierunkowe lub dwukierunkowe. To, która ostatecznie zostanie wybrana, jest uzależnione od specyfiki prowadzonej działalności.

W celu określenia szerokości dróg transportowych w obiekcie magazynowym należy przyjąć:

 • a = szerokość ładunku w centymetrach (razem z szerokością pojazdu, który go transportuje);
 • b = szerokość ścieżki w centymetrach (minimum 120 cm).

Szerokość drogi dla urządzeń magazynowych

 • b = a + 60 cm (ruch jednokierunkowy);
 • b = 2a + 90 cm (ruch dwukierunkowy).

Szerokość drogi dla ruchu pieszego

 • b = a + 30 cm (przy ruchu jednokierunkowym);
 • b = 2a + 60 cm (przy ruchu dwukierunkowym).

Szerokość drogi dla ruchu urządzeń i pieszych

 • b = a + 90 cm (dla ruchu pieszych i pojazdów bezsilnikowych jednokierunkowego);
 • b = 2a + 180 cm (dla ruchu pieszych i pojazdów bezsilnikowych dwukierunkowego);
 • b = a + 100 cm (dla ruchu pieszych i pojazdów silnikowych jednokierunkowego);
 • b = 2a + 200 cm (dla ruchu pieszych i pojazdów silnikowych dwukierunkowego).

Ciągi Komunikacyjne W Magazynie - Jak Je Rozplanować? zdjęcie nr 3

Drogi komunikacyjne – BHP i inne przepisy, których należy przestrzegać

To, w jaki sposób mają funkcjonować drogi transportowe w magazynie, określa Obwieszenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). Zgodnie z rozporządzeniem, każdy pracodawca jest zobowiązany do prawidłowego wytyczenia oraz oznakowania dróg transportowych i komunikacyjnych w miejscu pracy. Działania muszą być zgodne z Polskimi Normami.

Innym ważnym przepisem, na jaki właściciel magazynu musi zwrócić uwagę, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Znajdują się tu wytyczne m.in. co do szerokości dróg ewakuacyjnych.

Bezpieczne ciągi komunikacyjne w magazynie

Kluczowym etapem procesu logistycznego jest wyznaczenie dróg komunikacyjnych w magazynie. Istotne jest, aby pamiętać o obowiązujących przepisach, spełnić określone wymagania, a to wszystko w celu zwiększenia bezpieczeństwa i minimalizowania kosztów prowadzonej działalności. Drogi komunikacyjne w magazynie muszą być dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności. 

Ciągi Komunikacyjne W Magazynie - Jak Je Rozplanować? zdjęcie nr 4