Przeglądy regałów magazynowych z Tech - instal

By 0
Przeglądy regałów magazynowych z Tech - instal

Każdy kto ma magazyn wyposażony w regały, ma zapewne świadomość jak bardzo są one narażone na wszelkie uszkodzenia wynikające z funkcjonowania magazynu. Im większa rotacja w magazynie, tym więcej sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

Jako główne przyczyny uszkodzeń regałów magazynowych można wymienić :

 • uderzenia powstałe wskutek kolizji ze środkami transportu wewnętrznego
 • nieprawidłowe składowanie towarów na regałach
 • uszkodzenia mocowań regałów i kotwienia
 • brak tabliczek znaminowych i informacyjnych podających parametry obciążenia regału<

Istotny jest też czynnik ludzki – operatorzy zmęczeni lub niedoświadczeni, pracownicy magazynów nie do końca świadomi problemów jakie wiążą się z niezgłoszonymi uszkodzeniami regałów są często pośrednią przyczyną wielu późniejszych kłopotów.

Każde – nawet pozornie niewielkie – uszkodzenie regału zmniejsza jego nośność określoną przez producenta. Dalsza eksploatacja takiego elementu jest związana z ryzykiem wypadku, a co za tym idzie zagrożeniem bezpieczeństwa i nie planowanymi kosztami.

W razie wypadku z udziałem pracownika to na pracodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że warunki pracy w jego zakładzie są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zarchiwizowane raporty z regularnych przeglądów regałów są dowodem na zachowanie przez pracodawcę należytej staranności i dbałości o utrzymanie urządzeń do składowania w dobrym stanie technicznym .

ZALETY REGULARNYCH PRZEGLĄDÓW

 1. Utrzymania gwarancji producenta.
 2. Wydłużenie okresu eksploatacji.
 3. Optymalizacja kosztów związanych w utrzymaniem systemu regałowego.

RODZAJE PRZEGLĄDÓW

 • BIEŻĄCE polegają na codziennej, wizualnej ocenie stanu regałów przez pracownika magazynu.
 • OKRESOWE przeprowadzane przez specjalistów, zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN – EN 15635 :2010, według ustalonego harmonogramu (co najmniej raz w roku)

Schemat przeglądu

sprawdzenie ogólnego stanu regałów magazynowych;
potwierdzenie zgodności konstrukcji poziomów instalacji z informacjami podanymi na tabliczkach znamionowych;
zweryfikowanie, czy na instalacji regałowej umieszczone są tabliczki znamionowe i czy znajdują się w widocznych miejscach;
sprawdzenie ochron słupów regałowych i potrzeby ich zamontowania;
sprawdzenie, czy tolerancje i deformacje regałów nie przekraczają określonych limitów;
oznaczenie elementów instalacji regałowej będących w złym stanie technicznym;
poinformowanie o możliwych zagrożeniach związanych z instalacją regałową i ewentualnym wymogu natychmiastowego demontażu wybranych modułów lub poziomów.

W trakcie przeglądu ustalane są grupy ryzyka bezpieczeństwa instalacji regałów, są one oznaczone trzema kolorami:

 • zielony – niewielkie uszkodzenia, wymagające okresowej kontroli ich stanu,
 • pomarańczowy – poważne uszkodzenia wymagające pilnej reakcji,
 • czerwony – bardzo poważne uszkodzenia wymagające natychmiastowej interwencji.

Po zakończonym przeglądzie Klient otrzymuje raport zawierający :

 • szczegółowy protokół wraz z dokumentacją zdjęciową
 • wytyczne i zalecenia dotyczące działań naprawczych i dalszego użytkowania regałów

Dodatkowo regały zostają oznaczone etykietą informującą o przeprowadzonym przeglądzie i zaznaczoną datą kolejnej inspekcji.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Your Name:*

Your Website

Your Comment